Waarom ik de ‘Friends of Ivan Pillay steun’| Why I support the ‘ Friends of Ivan Pillay’

Ivan Pillay
Ivan Pillay

[ Text in English below ]

Graag vraag ik met klem jullie aandacht voor een belangwekkend en urgent initiatief: de oprichting van de groep ‘Friends of Ivan Pillay.’ In de afgelopen weken ​sloten bijna 750 mensen zich hierbij aan via de gelijknamige Facebook pagina.
Er is alle reden om in actie te komen ter ondersteuning van Ivan, een voormalig vrijheidsstrijder -en in die hoedanigheid een goede bekende van voormalige anti-apartheidsactivisten-, die nu juridisch vervolgd wordt in Zuid-Afrika. Het vertrek van President Zuma is door velen van ons met de grootst mogelijke opluchting verwelkomd. De eerste maatregelen tegen corruptie en machtsmisbruik​, getroffen door Zuma’s opvolger,​stemmen hoopvol. Maar, zoals blijkt uit de voortgaande vervolging van Ivan is die strijd nog niet gestreden.

De vervolging is gebaseerd op verdachtmakingen uit de koker van de​ ​-inmiddels door President Ramaphosa geschorste-​​ ​​Zuma-vazal​​ ​Tom Moyane,​ ​indertijd Ivan’s opvolger bij de belastingdienst. Ivan en zijn toenmalige collega’s Johann van Loggerenberg en Andries Janse van Rensburg werden door Moyane beschuldigd van ‘spionage’ vanwege hun onderzoek naar belastingontduikers en georganiseerde criminelen. Moyane zette sinds zijn aantreden bij de belastingdienst deze onderzoeken stop en ontsloeg Pillay en Van Loggerenberg. (Janse van Rensburg was eerder zelf vertrokken.)

​Een krant, de Sunday Times,​ die meewerkte aan het verspreiden van de verdachtmakingen van ‘spionage’ heeft​ daar inmiddels excuses voor aangeboden. ​Het accountantsbureau KPMG, dat zich tegen betaling van tientallen miljoenen Randen leende voor het ‘onderbouwen’ van de beschuldigingen trok het betreffende rapport in en betaalde het uitgekeerde honorarium terug. Maar de justitiele intimidatie, die volgens onafhankelijke media te maken heeft met de wens van een aantal machthebbers om tot elke prijs te voorkomen dat “Ivan and Co” weer schoon schip gaan maken bij de belastingdienst, gaat door. Ivan, Johann en Andries moeten op ​18​ juni a.s. voorkomen.

Ivan en zijn mede-ex-functionarissen van de South African Revenue Service (SARS), werkten bij deze instantie tot 2015. Hun ‘generatie’ maakte van deze instantie het succesverhaal van h​​​et nieuwe Zuid-Afrika​. Het land had programma’s gericht op sociale rechtvaardigheid, verstrekking van aidsremmers aan miljoenen mensen en vele andere zaken niet kunnen realiseren zonder de almaar stijgende belastinginkomsten. Onder het regime van​ de in 2014 aangestelde ​Tom ​Moyane ​namen, nadat ‘Ivan and Co’ eerst waren weggewerkt, die inkomsten drastisch af​.

Zuid-Afrika schreeuwt om het herstel en de wederopbouw van SARS. ​Onafhankelijke media en anti-corruptie-activisten hebben opgeroepen tot de terugkeer van Ivan aan het roer. Hij en zijn collega’s-van-toen zijn van harte bereid aan die roep gevolg te geven. Alleen de justitiele vervolging staat daarbij nog in de weg. Het is dus zaak om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk aan die vervolging een legaal en afdoende einde te maken.

​​Met de ​juridische ​verdediging​​ ​z​ijn hoge kosten gemoeid​: al drie miljoen Rand sinds 2015. ​Ondanks gedeeltelijk probono-werk van een aantal van Zuid-Afrika’s beste progressieve advocaten, en steun van Zuid-Afrikaanse vrienden en sympathisanten, hebben Ivan en Co een belangrijk deel hiervan zelf op moeten brengen. Maar de bodem van de spaarpotten is inmiddels in zicht en intussen hebben de vervolgden ook nog steeds hun banen niet terug.

Ik werk dan ook graag mee aan de campagne om Ivan c.s. bij de verdediging financieel te ondersteunen. Met deze uitdrukking van internationale solidariteit kunnen wij daadwerkelijk behulpzaam zijn bij het afbreken van de oude netwerken van kleptocratie en nepotisme.

Wil jij ook bijdragen aan het steunfonds? Maak dan een bijdrage over naar mijn rekeningnummer NL 48 INGB 000 482 84 95 t.n.v. Bart Luirink, Amsterdam o.v.v. Friends of Ivan Pillay. Wie overmaakt vanuit een rekening buiten Nederland heeft de volgende BIC code nodig: INGBNL2A. Ik zal er vanzelfsprekend zorg voor dragen dat de binnengekomen bijdragen worden overgemaakt naar het fonds in Zuid-Afrika. Op die manier vermijden we extra, individuele, kosten voor internationale bank transacties. Je kunt na afloop van de actie een financiële verantwoording ontvangen. Laat me even per mail weten of je daar prijs op stelt.

Ook wil ik je vragen om de Facebook pagina Friends of Ivan ​Pillay the ‘liken’ en anderen in je netwerk op te roepen dat ook te doen. Datzelfde geldt natuurlijk voor het verzoek om financiële steun.​

Het fonds in Zuid-Afrika waarnaar de ontvangen donaties zullen worden overgemaakt is die van het Merebank Justice Network, Nedbank, Savings account 2010 363272, Branch code 130826, South Africa, Ref: Ivan and Co

Indien er fondsen over zijn na het voldaan van de legale kosten van ‘Ivan and Co’ zullen die overgemaakt worden aan de NGO Freedom under Law https://www.freedomunderlaw.org/ die de grondwettelijke rechten van Zuid-Afrika’ burgers hoog in het vaandel heeft. Freedom under Law zal de eventuele restfondsen gebruiken voor legale steun aan andere ‘goede ambtenaren’ die door gefabriceerde aanklachten vanuit corrupte netwerken in gelijksoortige omstandigheden verkeren. Zie ook de bijgevoegde Zuid-Afrikaanse persverklaring van de ‘Friends of Ivan Pillay’ en onderstaande artikelen uit de Zuid-Afrikaanse pers.

Hartelijke groet,

Bart Luirink

PS

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Ga naar

*

I would like to draw your attention to an interesting and urgent initiative: the creation of the group​ ​’Friends of Ivan Pillay.’ ​ In the past weeks​ a​lmost 750 people connected to this​ group​ via the Facebook page of the same name.

There is every reason to take action now that the p​er​secution of Ivan and his former colleagues who were chased out of the ​South African Revenue Services continues​ unabated​. ​Though the departure of President Zuma has been welcomed by many of us with the utmost relief​ and measures against corruption and abuse of power, ​taken by Zuma’s successor, ​inspire hope, the fight ​is not over -as evidenced by the ongoing ​judicial harrassment​ of Ivan​ and two of his former SARS colleagues.​

The accusations ​emanating from the side of Zuma-vassal Tom Moyane, ​-now thankfully suspended by President Ramaphosa​, but until recently Ivan’s successor at the tax authorities​-​, ha​ve been used to conduct one criminal case after the other against ‘Ivan and Co’ since 2015. For three years now Ivan, Johann van Loggerenberg and Andries Janse van Rensburg-,​ have been labelled ‘criminal suspects’ and slapped with time- and money consuming procedures. The charge, based on the fact that they investigated tax evaders and organized criminals​ as part of their SARS duties​, ​is “espionage.”

​The Sunday Times​ newspaper, which peddled these charges as part of a smear campaign, has since apologi​s​ed for this.​ ​The accountancy firm KPMG, which ​initially had allowed itself to be used to ‘underpin’ the allegations (in turn for 60 or so million Rands) withdrew its report and paid back the fee. But the judicial harassment, ​-according to independent media ​related to the ​need of some in power to prevent​, at all costs,​ a​ return of​ “Ivan and Co” ​to SARS-, continues. Ivan​ Pillay, Johann van Loggerenberg and Andries Janse van Rensburg​ must appear ​in court again ​on June 18​.​

Ivan and his co-ex-tax officials​ worked at the South African ​tax ​agency until 2015. Their ‘generation’ made ​SARS into the success story of the new South Africa. The country​ ​realised its program​mes ​of social justice and AIDS inhibitors roll-out, inter alia, thanks to ever-increasing tax revenues. Under the regime of Tom Moyane ​however, Ivan and Co were hounded out and revenue drastically decreased.

South Africa is crying ​out for the clean-up and reconstruction of SARS.​ ​Independent media and anti-corruption activists have called for the return of Ivan ​at​ the helm. He and his colleagues-from-then are willing to respond to that call. ​ Only the relentless prosecution efforts keep them away. ​ It is therefore important ​that these efforts come to a legal and conclusive end ​as quickly and as thoroughly as possible.

​High costs are involved in the SARS’ men’s legal defense​ -over R 3 million has already been spent since 2015 and another R 3 million in costs is foreseen. Despite pro bono work from a number of South Africa’s best progressive lawyers, and support from South African friends and sympathizers, Ivan and Co have had to ​fund a significant part of it themselves. But the bottom of the piggy banks is now in sight – and in the meantime the​y still don’t have their jobs back.

I ​therefore want to participate in the campaign to financially support Ivan ​and Co​. With this expression of international solidarity we can assist in breaking down the old networks of kleptocracy and nepotism.

If you also want to contribute to the support fund​, you can do this directly through the South African ‘Merebank Justice Network’ Nedbank account or through my own account in the Netherlands, which I have made available so that individual supporters outside South Africa can avoid incurring the (high) cost for international bank transactions that apply in the case of African countries. In this way we only have to pay international bank transfer costs once. I will of course ensure that the contributions are transferred to the fund in South Africa.

A financial account of donations received in and transferred from my account can be made available upon request after the end of the campaign, foreseen in three months’ time. Send me an email if you’d like to receive such an account.

Surplus funds left over (if any) after the case against Ivan and Co has ended will be donated by the Merebank Justice Network to the South African constitutional rights NGO Freedom under Law (www.freedomunderlaw.org) from where support will be made available to other ‘good civil servants’ in similar circumstances.

I would also like to ask you to ‘like’ the Facebook page Friends of Ivan Pillay and to ask your own networks to do likewise. The same goes for the request for financial support.

​The details of the South African and the Netherlands bank accounts are as follows:

South Africa: Merebank Justice Network, Nedbank, Savings account 2010363272, Branch code 130826, ​Reference ‘Ivan and Co’​

The Netherlands: Bart Luirink, ING Bank, Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, the Netherlands. IBAN NL 48 INGB 000 482 84 95, BIC code INGBNL2A

Warm greetings,

Bart Luirink

PS

If you want to read more about this matter, check out: